'मरेको दिन हंसले बास नपाउने ठाउँमा के खोज्न जानु?'
{"status":"success"}