सरकार, के हामी देश निकाला गरिएका नागरिक हौँ?
{"status":"success"}