निजामती विधेयकमा यस कारण नासुहरुको विरोध
{"status":"success"}