स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउन सक्ने तीन सजिला उपाय