विश्वका घुम्नलायक उत्कृष्ट शहरमा काठमाडौँ
रमेश लम्साल काठमाडौं, फागुन ५