तपाईंले बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित छ? तपाईंले लिएको ऋणको ब्याज अब घट्छ?