निफ्राको सेयर कारोबारमा आज भएको के हो? 
कमल नेपाल काठमाडौं, फागुन १२