सरकारले व्यवसायीलाई भन्यो: कर तिरेको प्रमाण ल्याउन, पास लेउ