'फेयर एन्ड लभ्ली'को नयाँ नाम 'ग्लो एन्ड लभ्ली'
एजेन्सी काठमाडौं, असार १९