विदेशबाट ल्याएको लुगा धुँदा तन्कियो
जेनिस श्रेष्ठ, घट्टेकुलो