मासुको मूल्य घटाएको समाचारको लागि मात्र हो ?
रविन्द्र पौडेल, घट्टेकुलो
रविन्द्र पौडेल, घट्टेकुलो