फाइजर कोरोना खोप सुरक्षित र ९५ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी