कोरोना खोपले काम गर्छ कि गर्दैन? रगत जाँचेरै थाहा हुन सक्छ