गंगालाल अस्पतालमा अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने