कसरी गर्दै आएको छ हाम्रो राज्यसत्ताले ज्ञानमाथि नियन्त्रण?