मानव विकासमा बन्दाबन्दीको अवरोध: क्षमतावादी दृष्टिकोण