'ग्रह गनेर लोक सेवा पास, कार्यक्षेत्रमा भने देखिन्छ तारा'

पढाइ, परीक्षा प्रणाली र कार्यसम्पादनको बेमेल