अब एसइई परीक्षा रद्द गरेकै बेस
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, वैशाख २६