कोही मान्छेले कोरोना सार्दैनन्, कसैले धेरैलाई सार्छन्, किन?