अनलाइन कक्षा कति घन्टा चलाउने? अमेरिका-भारतमा निर्देशिका, नेपालमा आफूखुसी