‘हाम्रो छोराले जहाज उडाउँदा सबैले भर मान्थे, आज के भयो, भयो!’