‘तिम्रो भाइ भेट्न आएको थियो भन्न सकेको छैन श्रीमतीलाई’