'बहादुरले पनि कहीँ क्रिकेट खेल्छन्?'
एलबी क्षेत्री काठमाडौं, वैशाख ८